Browsing by Author สมเกียรติยศ วรเดช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การเปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่มีการระบาดซ้ำและพื้นที่ไม่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีสมเกียรติยศ วรเดช; จิราพร พัฒน์มณี
2017ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการของผู้รับบริการศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยทักษิณวัลลภา เชยบัวแก้ว คชภักดี; สมเกียรติยศ วรเดช; อนุชิต ชุมคง
2019ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผู้ป่วยโรคเบาหวาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; สมเกียรติยศ วรเดช; นวรัตน์ เมามีจันทร์
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาสมเกียรติยศ วรเดช; ธนันญา เส้งคุ่ย
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โรงพยาบาลพัทลุงสมเกียรติยศ วรเดช; ยามีหละ ใมหมาด
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการใส่ขาเทียมในภาคใต้ ประเทศไทยสมเกียรติยศ วรเดช; ศุภชัย แก้วดวง
2017ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะทุพโถภชนาการของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดพัทลุงสมเกียรติยศ วรเดช; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; จักรินทร์ ปริมานนท์
2018ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางสุขภาพต่อการป้องกันโรคอ้วนของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; สมเกียรติยศ วรเดช; จิรนันท์ ช่วยศรีนวล
2019ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนอาชีวศึกษา อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ตอนกลางสมเกียรติยศ วรเดช; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; ซอลาฮ เด็งมาซา
2017ผลของทารกที่คลอดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ์ จังหวัดพัทลุงสมเกียรติยศ วรเดช; ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์; ช่อผกา หนูรอด