Browsing by Author นิรันดร์ จุลทรัพย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2016การจัดการศึกษาตามแนวคิดทางการตลาดเพื่อสังคมที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลานิรันดร์ จุลทรัพย์; อนิวัช แก้วจำนงค์; ภวินท์ ฤทธิ์ณรงค์
2015การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ด้านการให้คำปรึกษาของครูแนะแนว เพื่อการดำรงอยู่ของวิชาชีพในระบบโรงเรียนนิรันดร์ จุลทรัพย์; มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; ศลักษณ์ภร พลอยวงศ์
2016การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลาสุธาสินี บุญญาพิทักษ์; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ดาวดล จันทรประทิน
2020การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; นิรันดร์ จุลทรัพย์; เข้มนที ศรีสุขล้อม
2016ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานราชการครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลานิรันดร์ จุลทรัพย์; อมลวรรณ วีระธรรมโม; กฤติยาภรณ์ ทองแกมแก้ว
2019ความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานีวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; นิรันดร์ จุลทรัพย์; มะสานูสี อาลี
2020ความต้องการและคาดหวังในการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรังอมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ชุติกาญจน์ สลาหลง
2017คุณภาพชีวิตและบรรยากาศการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่นิรันดร์ จุลทรัพย์; จิดาภา สุวรรณฤกษ์; ฤทัยรัตน์ ทองเต็มแก้ว
2016ทัศนคติของผู้นำศาสนาอิสลามต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิรันดร์ จุลทรัพย์; จรัส อติวิทยาภรณ์; มูฮัมหมัดซูฟียาน ซง
2020ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3อมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; สุไฮลา หมัดเลียด
2020ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ศักดิ์นรินทร์ เพ็ญจำรัส
2014ผลการใช้รูปแบบการฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูลวัลลยา ธรรมอภิบาล; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ศศิธร บุษภักค์
2015สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณอมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ปุณญาดา สุวรรณมณี