Browsing by Author นพมาศ ปักเข็ม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2023การจำแนกความสุกของปลาย่างด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกร่วมกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารพร้อมรับประทานณภัทร แก้วภิบาล; นพมาศ ปักเข็ม
2019การจำแนกประเภทและวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะสำหรับการสนับสนุน การวิเคราะห์ความรู้สึกต่อสถานที่ท่องเที่ยวไทยนพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; วทัญญู ชูประจิตต์
2016การพัฒนาฐานความรู้วัตถุการเรียนรู้ด้วยวิธีการเชิงความหมาย กรณีศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์นพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; โกณจนาถ จันทวงศ์
2019การพัฒนาตัวจำแนกประเภทสถานะการสำเร็จการศึกษาจากกฎความสัมพันธ์ของกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพนพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; สิรินยา โมสิกะ
2019การพัฒนาวิธีการจำแนกสายพันธุ์จากภาพถ่ายเมล็ดข้าวสารโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพและเหมืองข้อมูลนพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; อนุวัฒน์ พัฒนเชียร
2017การรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติจากแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลแบบเปิดเพื่อสนับสนุนการอ่านบทความทางวิชาการสิรยา สิทธิสาร; นพมาศ ปักเข็ม; นารีมาน วิระสิทธิ์
2019การใช้เทคนิคการจัดกลุ่มร่วมกับเทคนิคการจำแนกประเภทสำหรับการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จากบริบทพฤติกรรมนพมาศ ปักเข็ม; สิรยา สิทธิสาร; พรนภา ชุมเชื้อ
2015ระบบการให้คำอธิบายเชิงความหมายแบบอัตโนมัติสำหรับรายงานการประชุมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประเมินตนเองสิรยา สิทธิสาร; นพมาศ ปักเข็ม; บูคอรี ซาเหาะ
2015ระบบแนะนำทรัพยากรการเรียนรู้ส่วนบุคคลบนพื้นฐานออนโทโลยีสำหรับผู้เรียนบกพร่องทางการเรียนรู้นพมาศ ปักเข็ม; เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วรชาติ สุขกระ
2020ระบบให้คำแนะนำเชิงความหมายส่วนบุคคลสำหรับส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคเกาต์สิรยา สิทธิสาร; นพมาศ ปักเข็ม; ศิรินันทร์ นาพอ