Browsing by Author ชัชวีร์ แก้วมณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวมโดยใช้นิทานเป็นฐานร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาด้านการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยชัชวีร์ แก้วมณี; นพเก้า ณ พัทลุง; ศุภขวัญ สิทธิรักษ์
2019การจัดประสบการเรียนรู้โครงการอาหารพื้นบ้านนรธิวาสร่วมกับการใช้คำถามที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยชัชวีร์ แก้วมณี; พัศรเบศรณ์ เวชวิริยะสกุล; รัตนา งานทวีเลิศสิน
2018การวิจัยประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เขตภาคใต้ประจำปี 2560อมลวรรณ วีระธรรมโม; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; วีนัส ศรีศักดา; ชัชวีร์ แก้วมณี
2019ผลการจัดกิจกรรมการเล่านิทานสองภาษาร่วมกับสื่อประสมที่มีต่อความสามารถในการฟังและพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ชัชวีร์ แก้วมณี; ชวนพิศ ชุมคง; นิภา ดิษฐสุวรรณ
2020ผลการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำร่วมกับการใช้สื่อประสม กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; ชัชวีร์ แก้วมณี; ธันยกานต์ เกียรติขวัญบุตร
2020รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ชัชวีร์ แก้วมณี; นิภาพร แย้มทองคำ; มงคล สาระคำ