Browsing by Author จรัส อติวิทยาภรณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2016การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีจรัส อติวิทยาภรณ์; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; นิฟาววัช วาบา
2019การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2จรัส อติวิทยาภรณ์; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; จีราลักษณ์ วงษ์แก้ว
2016การพัฒนารูปแบบความผูกพันมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐกับชุมชนสมจิตร อุดม; จรัส อติวิทยาภรณ์; สิรภัทร จิตตะมาลา ลิ่มไพบูลย์
2015การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจรัส อติวิทยาภรณ์; อาคม วัดไธสง; อิศรัฏฐ์ รินไธสง; บุญส่ง ทองเอียง
2015การใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15สมจิตร อุดม; จรัส อติวิทยาภรณ์; นัสรีน อับดุลเลาะ
2015ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; จรัส อติวิทยาภรณ์; อารีนา หะยีบาราเฮง
2016ทัศนคติของผู้นำศาสนาอิสลามต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นิรันดร์ จุลทรัพย์; จรัส อติวิทยาภรณ์; มูฮัมหมัดซูฟียาน ซง
2015อนาคตภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จรัส อติวิทยาภรณ์; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; กัลยาณี ยังสังข์
2015โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; จรัส อติวิทยาภรณ์; นวลแสง สูคีรี