Browsing by Author สิงหา ประสิทธิ์พงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ
2018การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; สมภพ อินทสุวรรณ; มารียา หวังบือซา
2016การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นพเก้า ณ พัทลุง; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; พานิศา สรรเพชร
2020การพัฒนากระบวนการกลุ่มและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; หฤทธิ์ แซ่คู
2020การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; กัญญ์วรา สมประดิษฐ์
2020การพัฒนาความเข้าใจคำศัพท์ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; นันทิชา ทวีรัตน์
2018การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดหลัก เรื่อง การเคลือนที่แบบวงกลมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PDEODEสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ชนิการต์ สระมุณี
2018การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดหลัก และการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ เรื่องไฟฟ้าสถิต ผ่านการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทาง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; สุวิทย์ คงภักดี; พัทวี ศรีระษา
2020การพัฒนาความเข้าใจในแนวคิดเรื่องไฟฟ้าสถิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ธนิยา เยาดำ; สถิติ เลื่อนแก้ว
2020การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์
2017การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับผังกราฟิกสมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; พรสุภา ทิ้งน้ำรอบ
2020การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทำนา-สังเกต-อธิบาย (POE)สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ภารดี รัตนจามิตร
2019การศึกษาทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติต่อสะเต็มผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสะเต็ม เรื่อง สนุกกับเครื่องบิน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; วุฒิชัย จีนเมือง
2016ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้นที่สอดแทรกการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องปริมาณสัมพันธ์นินนาท์ จันทร์สูรย์; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; นูรีซัน ตาเดอิน
2017ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกันด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับการเรียบแบบร่วมมือเทคนิกจิกซอว์เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; กฤษณา นพภาพันธ์
2018ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล และสภาพยึดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ประสงค์ เกษราธิคุณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; กรวิทย์ เกื้อคลัง