Browsing by Author รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 23 of 23 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2015โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; จรัส อติวิทยาภรณ์; นวลแสง สูคีรี
2015โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสำเร็จในการทำงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16อิศรัฏฐ์ รินไธสง; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ไดน่า บิลแสะ
2022โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ซูฮัยรี บืองาฉา