Browsing by Author ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในลุ่มทะเลสาบสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; สาวิตรี สัตยายุทย์
2017ทวด สัญญะเชิงจริยธรรมของคนคาบสมุทรสทิงพระ กรณีศึกษาชุมชนสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; มัชมาน มนตรี
2020พื้นที่และความหมายโฮมสเตย์เกาะยอเพื่อการท่องเที่ยวในบริบทพหุวัฒนธรรมณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; กรประพัสสร์ เขียวหอม
2022รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : มรดกภูมิปัญญาผ้าทอเกาะยอ แบบมีส่วนน่่วมของเยาวชน ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; พนัชกร พิทธิยะกุล
2018วิถีและพลัง "ซูรอ" กับชุมชนมุสลิมในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; ซารีนา ดือเร๊ะ
2017วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของชุมชนควนกาหลง (พ.ศ. 2504-2556)ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; สถาพร ศรีสัจจัง; หฤทัย เวชศาสตร์
2018หิ้งบรรพบุรุษ : พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อ คุณค่า และวิถีการอยู่ร่วมกันของคนท่าเขาตก จังหวัดนครศรีธรรมราชพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; เบญจพร ดีขุนทด; สุชีรา ผ่องใส
2020อัตลักษณ์ชุมชนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและการต่อสู้ดิ้นรนของชาวประมงพื้นบ้าน ริมฝั่งแม่น้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาสพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; ปาริชาต กสุรพ
2017เกลอ ระบบคุณค่าในสังคมที่เปลี่ยนผ่าน (พ.ศ.2452-พ.ศ.2558)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; ธันยพร ขุนราช
2021เปิดประตูอาหารท้องถิ่น "เต้าคั่ว" สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์เมืองหลักสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; จินาพร สังข์ทอง