DSpace Repository

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบภายในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Theses [320]
    วิทยานิพนธ์, ดุษฎีนิพนธ์

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account