Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-4 of 4 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณกรรม และทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; ชวนพิศ ชุมคง; ธัญญ์พิชชา จันทร์เสถียร
2021วิเคราะห์แนวคิดพระพุทธศาสนาที่ปรากฎในหนังสืออ่านนอกเวลาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายฉันทัส ทองช่วย; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; พระมหาพรหมพิริยะ เพชรรัตน์
2021แนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มมาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; นัฏฐา พูลเพิ่ม
2021คำยืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ประภัสสร ภัทรนาวิก; ดิลก ลีวิเชียรโชติ