Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 227 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างข้อโต้แย้งสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; กัญญ์วรา สมประดิษฐ์
2020สัมพันธบทในวรรณกรรมนิราศภาคใต้ร่วมสมัย (พ.ศ. 2470-2534)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; เกษม สุขช่วย
2020การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว
2020การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนก้าวสู่โลกความเป็นจริง เพื่อส่งเสริมมโนคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการแบ่งเซลล์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; โอภาส เกาไศยาภรณ์; ชนิตา มลิวัลย์
2020ลีลาภาษาในงานเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของสุเมธ ตันติเวชกุลจริญญา ธรรมโชโต; พัชลินจ์ จีนนุ่น; จินดา วรรณรัตน์
2020การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ดอกไม้บานที่บ้านบาละ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SQ10R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ธีระพล พงษ์พิมาย
2020การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ตำนานเมืองปตานิ จังหวัดปัตตานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมพัชลินจ์ จีนนุ่น; มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; นายูฮัน กูจิ
2020ความคาดหวังและการรับรู้ต่อคุณภาพการให้บริการตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยของมารดาหลังคลอดในจังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อนิวัช แก้วจำนงค์; ธุมาวดี ศรีชัย
2020การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรวดี กระโหมวงศ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; นูรมา นิสาแล๊ะ
2020ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการค้าในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอนิวัช แก้วจำนงค์; อรจันทร์ ศิริโชติ; เนาวาฟ หลีสหัด