Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 436 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอร์โดยใช้กากน้ำมันจากน้ำเสียโรงงานไบโอดีเซลชาคริต ทองอุไร; รวมพร นิคม; โชคชัย เหมือนมาศ
2018การสกัดน้ำมันจากกากกาแฟเพื่อใช้ในการผลิตไบโอดีเซลโชคชัย เหมือนมาศ; รวมพร นิคม
2019การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2จรัส อติวิทยาภรณ์; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; จีราลักษณ์ วงษ์แก้ว
2012รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างมูลค่าและการจัดการเชิงธุรกิจผลิตภัณฑ์คุกกี้ข้าวสังข์หยดเพื่อสุขภาพปาจรีย์ เรืองกลับ; อมรรัตน์ ถนนแก้ว; สมพงค์ พรมสะอาด; นฤมล ขนอม
2015ผลการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปา (CIPPA) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีผลต่อความคิดเชิงมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; จุฬารัตน์ สุวรรณโรจน์
2019แรงจูงใจในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ด้วยแอปพลิเคชั่น A-Mobile ของผู้ใช้บริการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตภูมิ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ฐิตาภรณ์ สระแก้ว
2019ผลของการจัดโปรแกรมกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนที่มีต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)จังหวัดสงขลาสุนทรา กล้าณรงค์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; ชนาธิป ชูอักษร
2019การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ธีรพร ทองขะโชค; สุทธิพร บุญมาก; ไชยดี ยะยือริ
2015สเปกโทรสโกปี โครงสร้าง และฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์อนุพันธ์กรดเบนโซอิกหิริหัทยา เพชรมั่ง; กุสุมาลย์ น้อยผา; มณฑล เลิศวรปรีชา; กอรีอะ บิลหลี
2019การประเมินสมรรถนะครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เมธี ดิสวัสดิ์; ชรินรัตน์ บุญนวล