Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 701-710 of 729 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลไก่ด้วยกระบวนการย่อยสลายไร้อากาศสถานะของแข็งร่วมกับหญ้าเน้ปียร์และเศษอาหารสมพงศ์ โอทอง; เกียรติศักดิ์ พันธ์พงศ์; พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์; มณฑาทิพย์ เพชรอาวุธ
2020การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุงวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; โชติกา แก้วมาก
2021การคัดกรองคุณสมบัติโพรไบโอติกที่มีประสิทธิภาพของแบคทีเรียกรดแลคติกที่แยกได้จากมูลสุกรพันธุ์พื้นเมืองมณฑล เลิศวรปรีชา; มาริยา เสวกะ; จิระประภา ตุยารัมย์
2021วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองเด็กที่ปรากฏในบทร้อยกรองจากหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (พ.ศ. 2508 - 2562)พัชลินจ์ จีนนุ่น; ปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ
2021สำรวจติดเชื้อและระบุชนิดของพยาธิใบไม้ใน Genus Transversotrema ในปลาเกล็ดจากแหล่งน้ำกร่อยบางพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชธนพล อยู่เย็น; ปรียาพร บุตรบุญชู; ปฏิณญา วรรณวาส
2020แนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; ธีรพร ทองขะโชค; ธนิสร แสงหิรัญ
2015การศึกษาสภาพการดำรงชีพและการลดความร้อนบริเวณอาคารของม่านต้นเคราาฤาษีเพื่อใช้เป็น Bio Facadeณัฐธยาน์ ชูสิงห์ ฟาน เบม; เกื้ออนันต์ เตชะโต; อาอีเสาะ สาและ
2020ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 STEPs (QSCCS) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อมลวรรณ วีระธรรมโม; ชัชวีร์ แก้วมณี; จิตต์โสภิณ สุธีบุตร
2020ผลของการสอนตามแนวคิดแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ (MIA) ร่วมกับการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความ และการเขียนสรุปความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6นพเก้า ณ พัทลุง; ชวนพิศ ชุมคง; วรรณพร รัตนะ
2021ศักยภาพของสารออกฤทธิ์กลุ่มอัลคาลอย์และฟลาโวนอยด์ในสมุนไพรไทยบางชนิดที่สนใจต่อฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์โคลีนเอสเทอเรสของโรคอัลไซเมอร์พนิตา กังซุ่น; เนตรนภา ชะนะ; วันสิริ อินทร์นอก