Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 501-510 of 729 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ในการเรียนวิชาเคมีของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราชพูนสุข อุดม; มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; ภัทรสุดา รักทอง
2017การประเมินโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; นู่รี่หย๊ะ เบ็ญหมัด
2019ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ซื้อสิ้นค้าแฟชั่นในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อรจันทร์ ศิริโชติ; เจษฎา นกน้อย; ดลนภัส บุญแก้ว
2019การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ปาณิสรา ถนนทิพย์
2019การประเมินค่าความเป็นอันตรายทางรังสีในตัวอย่างทรายชายหาดบางแสนและพัทยา จังหวัดชลบุรี ประเทศไทยประสงค์ เกษราธิคุณ; นิคม ชูศิริ; นพฤทธิ์ ช่างคิด
2020การออกแบบและพัฒนาเกมกระดานพันธุศาสตร์ เรื่อง การสังเคราะห์โปรตีนอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; เกษศิรินทร์ รัทจร; นวรัตน์ สังข์เรือง
2018การคัดแยกจุลินทรีย์ผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตชนิดความยาวสายขนาดกลางด้วยวิธีทางพันธุวิศวกรรม และการเพิ่มผลผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตกนกพร สังขรักษ์; Kanokphorn Sangkharak
2021การผลิตไบโอดีเซลของวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล จังหวัดยะลา และสหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด จังหวัดพัทลุง โดยใช้น้ำมันพืชใช้แล้วเป็นสารตั้งต้นกนกพร สังขรักษ์; สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
2017ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษานำร่อง จังหวัดภาคใต้ตอนล่างรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; อนุรัตน์ แย้มสุวรรณ
2019แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงสุทธิพร บุญมาก; ดุษณีย์ สุวรรณคง; อรรถพงค์ คชศักดิ์