Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 669 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การใช้โอโซนกำจัดแบคทีเรียก่อโรคในน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่สมพงศ์ โอทอง; นุกูล อินทระสังขา; ปิยะ ขวดแก้ว
2015การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการศึกษาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2นุชนาฏ ใจดำรงค์; กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี; ปสุตา แก้วมณี
2015การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตปาล์มน้ำมันในโครงการปรับปรุงดินกรด จังหวัดตรังไพบูลย์ ประโมจนีย์; อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว; ปรีชา เจ้ยทองศรี
2020การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูพลศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; ณัชชา มหปุญญานนท์; บุณยทรรศน์ หมื่นละม้าย
2019การผลิตชีวมวลทอร์ริไฟด์จากวัสดุเหลือทิ้งปาล์มน้ำมันด้วยกระบวนการทอร์รีแฟคชันโชคชัย เหมือนมาศ; สุกฤทธิรา รัตนวิไล; ปนัดดา อินทร์ดำ
2019ผลการใช้วิธีการอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับเรื่องราวในท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; พิรพัฒน์ โพชสาลี
2015การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียและการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพ วิชาสุขศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กฤษณพล จันทร์พรหม; อิศรัฏฐ์ รินไธสง; พิลัดดา แก้วณรงค์
2017การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาชีววิทยา เรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; พิชญเนตร เสวตโสธร
2014ผลการใช้วิธีสอนแบบโพลยา (Polya) ร่วมกับแบบฝึกตามแนวคิด KWDL ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; พัชรา โภชนุกูล
2020การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์