Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 451-460 of 714 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกเพื่อพยากรณ์การเลือกสอบเรียนต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; พินิจ ดวงจินดา; นันทวัน ขนอม
2020การมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจํานงค์; ปฏิภาณ แก้วมาก
2014รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขมมารี รักษ์ชูชีพ; ไชยวัฒน์ เผือกคง; พลกฤต แสงอาวุธ
2015นโยบายพัฒนาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; อิศราวุธ อ่อนน้อม; ปณิตา ชินวัตร
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม ที่มีผลต่อการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของคน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; สุวิทย์ คงภักดี; ยาเซร์ หะสาเมาะ
2019การพัฒนาความคิดริเริ่ม เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; มูบารัค หมื่นระยาภักดี
2019การออกแบบและสร้างระบบพลาสมาดิสชาร์จแบบมีไดอิเล็กทริกขวางกั้นที่ความดันบรรยากาศด้วยความต่างศักย์ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสสลับ เพื่อเปลี่ยนรูปแก๊สชีวภาพไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนธวัฒน์ชัย เทพนวล; สมพงศ์ โอทอง; ยุทธพร เลี่ยมแก้ว
2015การประเมินการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชนภาคใต้ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เมธี ดิสวัสดิ์; รัชนี แก้วเจริญ
2016นโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่มีผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; ศาสดา วิริยานุพงศ์; วิไลลักษณ์ สกุลภักดี; มนตรี ฐิรโฆไท
2016นโยบายรัฐด้านการประกันชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัยศาสดา วิริยานุพงศ์; ภัทรกิตต์ วิชิตะกุล