Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 171-180 of 222 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021กลยุทธ์การบริหารร้านศึกษาภัณฑ์ ในอำเภอมะนัง จังหวัดสตูลวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; ทิพวรรณ ถาวร
2021ผลการใช้เกมวิทยาศาสตร์ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5 ขั้นตอน (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เกษศิรินทร์ รัทจร; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; วนิศา อ่อนนวล
2020กระบวนการก้าวผ่านวิกฤติชีวิตและการเยียวยาบาดแผลในใจของผู้ทุพพลภาพในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลากาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุมิตตา หนูขาว
2020การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมในคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาชัชวาล ชุมรักษา; เรวดี กระโหมวงศ์; ภควัต จันทรรัศมี
2021การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำด้านการทำงานเป็นทีม สำหรับเยาวชนในเขตเทศบาลสงขลาอมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อรรถพร ใจแจ้ง
2020ข้อจำกัดและศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว; ปริศนา วงค์ล้อม; สมควร วรรณรัตน์
2021การบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; กาญจนวรรณ ปานสงค์
2020ความสำเร็จในการขจัดความสูญเปล่า 7 ประการด้วยแนวคิดลีน (Lean) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเจษฎา นกน้อย; สัญชัย ลั้งแท้กุล; ยุทธนา ดอกเทียน
2020การปรับตัวทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; อัจฉรา กิ้มเถี้ยว
2020พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12เจษฎา นกน้อย; สุธี โง้วศิริ; ศุภลักษณ์ ทองไสย