Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 211-220 of 247 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021ฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยสีทชอบกรดที่แยกได้จากดินกรดในจังหวัดพัทลุงชัยสิทธิ์ นิยะสม; วลัยภรณ์ พรหมแก้ว
2021การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ร่วมกับแบบทีมแข่งขันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อลิสา คุ่มเคี่ยม; อมลวรรณ วีระธรรมโม; อภิชญา ญาดาพัชร์
2020ลักษณะภาษาและเนื้อหาในพระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พุทธศักราช 2525 - 2549ไพบูลย์ ดวงจันทร์; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; ศุภิสรา จินดารักษ์
2021การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; อยุทธ์ คงเซ็น
2022การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ธนิยา เยาดำ; หนึ่งฤดี ศรีสุวรรณ์
2022วิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้สูงอายุในชุมชนนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาจิดาภา สุวรรณฤกษ์; อมลวรรณ วีระธรรมโม; หนึ่งฤดี โกสีย์
2020การพัฒนาตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาวัลลภา เชยบัวแก้ว; สุภาพร กนกเพ็ชร
2021ความหลากหลายชนิดของปลิงน้ำจืดในปูนา (Sayamia bangkokensis) จากอำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุงธนพล อยู่เย็น; ปรียาพร บุตรบุญชู; ธารารัตน์ หนูนุ่ม
2021ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; ศุภาพิชญ์ ขาวผ่อง
2021การจัดการเรียนรู้วิธีสอนอ่านแบบ OK5R ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; นุรไอมาน เจะอาแว