Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 81-90 of 227 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ชัชวีร์ แก้วมณี; นิภาพร แย้มทองคำ; มงคล สาระคำ
2020การตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติและการประเมินค่าความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตลอดชีพในตัวอย่างดินผิวหน้าและทรายชายหาดที่เก็บจากจังหวัดระยอง ประเทศไทยประสงค์ เกษราธิคุณ; ฤทัยรัตน์ บุญครองชีพ; สิทธิพงษ์ พลธรรม
2020สุนทรียภาพจากมุมมองผ่านเลนส์ : วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รอบลุ่มทะเลสาบสงขลายอดชาย พรหมอินทร์
2020การจัดการน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากการผลิตยางแผ่นด้วยเทคโนโลยีสะอาด น้ำหมักจุลินทรีย์ และระบบก๊าซชีวภาพวิกาญดา ทองเนื้อแข็ง; อุษา อ้นทอง; นิรมล จันทรชาติ
2020สถานภาพการวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ อีสาน และกลางในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540-2560)พัชลินจ์ จีนนุ่น
2020การเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการหญิงในชนบท: ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาบริเวณอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2540 - 2561อดิศร ศักดิ์สูง; วรุตม์ นาฑี
2020การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; นิรันดร์ จุลทรัพย์; เข้มนที ศรีสุขล้อม
2020การยอมรับเทคโนโลยีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา: การวิเคราะห์กลุ่มพหุอรจันทร์ ศิริโชติ
2020รายงานวิเคราะห์ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (4 ปี) พ.ศ. 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณอรวรรณ ธนูศร
2020การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดเกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; ฐิตาภา เตกฉัตร