Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 221-227 of 227 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การเฝ้าระวังและประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในผู้ปกครองเด็กเล็ก ครูประจำศูนย์ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพัทลุงโสมศิริ เดชารัตน์; ธนวรรณ บัวเจริญ; พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก
2021การประเมินและเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและพัฒนาการของเด็กโสมศิริ เดชารัตน์; ธนวรรณ บัวเจริญ; พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก; ดุสิต พรหมอ่อน
2021การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บในศูนย์เด็กเล็ก ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดพัทลุงธนวรรณ บัวเจริญ; โสมศิริ เดชารัตน์; พิริยะลักษณ์ เพชรห้วยลึก; ดุสิต พรหมอ่อน
2021แนวทางการจัดการขยะชุมชนเพื่อลดการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในปลาและเคยปลาพื้นที่ทะเลน้อยนันทิดา สุธรรมวงศ์; พีรนาฏ คิดดี
2021การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ.2558 - 2562สุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศศิมา เรืองสมบัติ
2021การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม ร่วมกับการใช้คำคล้องจองประกอบภาพเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัยชัชวีร์ แก้วมณี; นพเก้า ณ พัทลุง; พรรณวษา วัชรพันธุ์
2021บทเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Padlet เรื่อง วงจรพิมพ์ขั้นพื้นฐานวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ชัชวาล ขุมรักษา; เรวดี กระโหมวงศ์; ประกายแก้ว มุณี