Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 191-200 of 227 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020ลักษณะภาษาและเนื้อหาในพระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พุทธศักราช 2525 - 2549ไพบูลย์ ดวงจันทร์; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; ศุภิสรา จินดารักษ์
2021การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; อยุทธ์ คงเซ็น
2020การพัฒนาตัวแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาวัลลภา เชยบัวแก้ว; สุภาพร กนกเพ็ชร
2021ความหลากหลายชนิดของปลิงน้ำจืดในปูนา (Sayamia bangkokensis) จากอำเภอป่าพยอม จังหวัดพัทลุงธนพล อยู่เย็น; ปรียาพร บุตรบุญชู; ธารารัตน์ หนูนุ่ม
2021ผลการใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ3R โดยใช้เรื่องราวในท้องถิ่นจังหวัดสงขลาที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; ศุภาพิชญ์ ขาวผ่อง
2021การจัดการเรียนรู้วิธีสอนอ่านแบบ OK5R ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อความสามารถในการอ่านจับใจความและการเขียนย่อความภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วิภาฤดี วิภาวิน; นพเก้า ณ พัทลุง; นุรไอมาน เจะอาแว
2021ผลของการออกกำลังกายด้วยยางยืดที่มีต่อสมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกายของผู้สูงอายุ ในพื้นที่เกาะซึ่งสมาชิกครัวเรือนย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศมาเลเซียวิไลพิน แก้วเพ็ง; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; อดิพงศ์ ยกย่อง
2020ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดนที่ 43อิศราวุธ อ่อนน้อม; สมชาย รัตนชูศรี
2020การพัฒนาชุดทดลองกฎของพาสคัลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสุวิทย์ คงภักดี; ประสงค์ เกษราธิคุณ; วรรษภัทร มั่นเกษม
2021การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ชัชวาล ชุมรักษา; เรวดี กระโหมวงศ์; เอกชัย แซ่่พุ่น