Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 181-190 of 222 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ้และความตระหนักรู้ทางสังคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; ศิริรัตน์ สินประจักษ์ผล; นพเก้า ณ พัทลุง; ชดาษา จันพรมทอง
2021การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; จันทร์ศิริ โชคคณาพิทักษ์
2021การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จินตนา กสินันท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ปิยาพัชร สิงห์หนู
2021การสร้างหนังสือนิทานเสริมทักษะ เรื่องการอ่านสะกดคำ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ตัสนีม อาลี
2021รูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; บาเซล อับดุลวาฮับ
2021การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จินตนา กสินันท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; สุดาทิพย์ รอดศรี
2021การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยการสอนผ่านการแก้ปัญหาเรื่อ โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิษณุ นภาพันธ์; กรวิกา ก้องกุล; ศุภัคชญา แก้วขอมดี
2021ปอเนาะดาลอ : พื้นที่ผลิตซ้ำความเป็นมลายูมุสลิมรัตติยา สาและ; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุทิพย์ พูลสวัสดิ์
2021ฤทธิ์ต้านจุลชีพของแอคติโนมัยสีทชอบกรดที่แยกได้จากดินกรดในจังหวัดพัทลุงชัยสิทธิ์ นิยะสม; วลัยภรณ์ พรหมแก้ว
2021การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ร่วมกับแบบทีมแข่งขันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อลิสา คุ่มเคี่ยม; อมลวรรณ วีระธรรมโม; อภิชญา ญาดาพัชร์