Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 161-170 of 227 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2021ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างทุนทางจิตวิทยาของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 จังหวัดนราธิวาสกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ปิยะฉัตร สมบูรณ์
2021ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฏียึดบุคคลเป็นศูนย์กลางต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ถูกคุมขังกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; เมธี ดิสวัสดิ์; เสลภู เดชดี
2021คำยืมภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในหนังสือเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ประภัสสร ภัทรนาวิก; ดิลก ลีวิเชียรโชติ
2020แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ จังหวัดปัตตานีอิศราวุธ อ่อนน้อม; เสกสัณ เครือคำ; สมภพ พันธ์แก้ว
2021การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทยในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้อนินทร์ พุฒิโชติ; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ธนภัทร เต็มรัตนกุล; ษมาวีร์ บุญรอด
2021การประพันธ์เพลงตับเรื่องเมืองสงขลาคฑาวุธ พรหมลิ
2021พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการผลิตไฟฟ้าจอมภพ แววศักดิ์; ธวัฒน์ชัย เทพนวล; พชร ผลนาค; ภรพนา บัวเพชร์; ชนะ จันทร์ฉ่ำ; ปราณี หนูทองแก้ว; สมพล ชีวมงคลกานต์
2020การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากากรถูกข่มเหงรังแกของนักเรียนวัยรุ่นโดยให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการโรงเรียนราชประชานะเคราะห์แห่งหนึ่งวีนัส ศรีศักดา; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ฟาตีหะห์ ยูโซ๊ะ
2021ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3อมลวรรณ วีระธรรมโม; นพเก้า ณ พัทลุง; ปิ่นเกศ คชอ่อน
2020กระบวนการจัดการความรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษืวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา : ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาจิดาภา สุวรรณฤกษ์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ธนพร พรหมจรรย์