Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 131-140 of 153 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ จังหวัดปัตตานีอิศราวุธ อ่อนน้อม; เสกสัณ เครือคำ; สมภพ พันธ์แก้ว
2020การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากากรถูกข่มเหงรังแกของนักเรียนวัยรุ่นโดยให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการโรงเรียนราชประชานะเคราะห์แห่งหนึ่งวีนัส ศรีศักดา; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ฟาตีหะห์ ยูโซ๊ะ
2020กระบวนการจัดการความรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษืวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา : ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาจิดาภา สุวรรณฤกษ์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ธนพร พรหมจรรย์
2020กระบวนการก้าวผ่านวิกฤติชีวิตและการเยียวยาบาดแผลในใจของผู้ทุพพลภาพในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคใต้ จังหวัดสงขลากาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุมิตตา หนูขาว
2020การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมในคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาชัชวาล ชุมรักษา; เรวดี กระโหมวงศ์; ภควัต จันทรรัศมี
2020ข้อจำกัดและศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว; ปริศนา วงค์ล้อม; สมควร วรรณรัตน์
2020ความสำเร็จในการขจัดความสูญเปล่า 7 ประการด้วยแนวคิดลีน (Lean) ในกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเจษฎา นกน้อย; สัญชัย ลั้งแท้กุล; ยุทธนา ดอกเทียน
2020การปรับตัวทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกดั้งเดิมในอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสวาสนา สุวรรณวิจิตร; อรจันทร์ ศิริโชติ; อัจฉรา กิ้มเถี้ยว
2020พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12เจษฎา นกน้อย; สุธี โง้วศิริ; ศุภลักษณ์ ทองไสย
2020ลักษณะภาษาและเนื้อหาในพระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พุทธศักราช 2525 - 2549ไพบูลย์ ดวงจันทร์; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; ศุภิสรา จินดารักษ์