Research : [12] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2023การพัฒนาตัวบ่งชี้และชุดเครื่องมือวัดศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้านกรอบความคิดเติบโต (growth mindset)ณัชชา มหปุญญานนท์; วิภาดา พินลา; วิภาพรรณ พินลา
2018การวิจัยประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เขตภาคใต้ประจำปี 2560อมลวรรณ วีระธรรมโม; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; วีนัส ศรีศักดา; ชัชวีร์ แก้วมณี
2019ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะที่พึงประสงค์กับการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารมืออาชีพ จังหวัดภาคใต้รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
2019การกำกับติดตาม และประเมินผลกิจกรรม การเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายภาคใต้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคุรุสภาปีงบประมาณ 2559รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
2018การพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิวะ ทาทราย
2021การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศนพเก้า ณ พัทลุง
2020รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ชัชวีร์ แก้วมณี; นิภาพร แย้มทองคำ; มงคล สาระคำ
2020นวัตกรรมการจัดการศึกษา อิงแนวคิดการวัดประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษา 4.0ณัชชา มหปุญญานนท์
2021อำนาจการทดสอบของการทดสอบค่าทีกับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ ภายใต้เงื่อไขของขนาดกลุ่มตัวอย่าง และระดับนัยสำคัญที่แตกต่างกันระหว่างข้อมูลจริง ข้อมูลที่ผ่านการแปลง และข้อมูลจากเทคนิคมอนติคาร์โลณัชชา มหปุญญานนท์; สุวิชญา ภู่ทับทิม
2015โครงการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; สุจิตรา จรจิตร; พลรพี ทุมมาพันธ์; จิราภรณ์ เรืองยิ่ง
2011การประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เกษมสุข เฉลียวศักดิ์; เกษม ตั้นสุวรรณ; ประสงค์ เกษราธิคุณ; พเยาว์ อินทสุวรรณ; พีระ ทองมี; สมภพ อินทสุวรรณ; สุธิตา ตั้นสุวรรณ
2017การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์)พูนสุข อุดม
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 12 of 12