Theses : [19] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2020แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ จังหวัดปัตตานีอิศราวุธ อ่อนน้อม; เสกสัณ เครือคำ; สมภพ พันธ์แก้ว
2016นโยบายการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมอิศราวุธ อ่อนน้อม; อมร เดชนพรัตน์
2013การบริหารงานส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลที่มีประสิทฑิภาพ : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสมุทรสาครอาริชย์ ทัศน์พันธุ์; ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; สุรศักดิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์
2016การบริหารจัดการภาครัฐภายใต้กรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)อิศราวุธ อ่อนน้อม; อุทัย สวนกูล; วรวลัญช์ วงศ์ทวีรัตน์
2016นโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่มีผลกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; ศาสดา วิริยานุพงศ์; วิไลลักษณ์ สกุลภักดี; มนตรี ฐิรโฆไท
2016การพัฒนาการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; อิศราวุธ อ่อนน้อม; มงคล กีรติไกรนนท์
2016นโยบายรัฐด้านการประกันชีวิตเพื่อรองรับสังคมสูงวัยศาสดา วิริยานุพงศ์; ภัทรกิตต์ วิชิตะกุล
2013นโยบายของรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; วัชรพงษ์ พนิตธํารง; วิเชียร วิทยอุดม; พิศนีย์ อำไพ
2014รูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขมมารี รักษ์ชูชีพ; ไชยวัฒน์ เผือกคง; พลกฤต แสงอาวุธ
2015นโยบายพัฒนาแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; อิศราวุธ อ่อนน้อม; ปณิตา ชินวัตร
2020การมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดการกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจํานงค์; ปฏิภาณ แก้วมาก
2020การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการก่ออาชญากรรมและการก่อความไม่สงบในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรรามัน จังหวัดยะลาอิศราวุธ อ่อนน้อม; บุรวัชร สุวรรณคีรี
2013กระบวนการกำหนดนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (e - Education) เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีประสิทธิภาพศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; วัชรพงษ์ พนิตธํารง; ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร; บัวบุตรี ศิริวัฒน์
2014การพัฒนาการบริหารงานท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี; ศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; ทัศนันท์ อาษาสุข
2015ยุทธศาสตร์ภาครัฐในการพัฒนาฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยอิศราวุธ อ่อนน้อม; ศุภลักษณ์ เหลี่ยมวรางกูร; ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง
2015นโยบายของรัฐในด้านการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวศาสดา วิริยานุพงศ์; อิศราวุธ อ่อนน้อม; ชัยภัฏ จันทร์วิไล
2014แนวทางการพัฒนานโยบายด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนธัชชัย ปิตะนีละบุตร; เสกสัณ เครือคํา; จิราภรณ์ วิริยะพงษากุล
2015ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครนายกอย่างยั่งยืนศิริรัตน์ สังข์สุวรรณ; อิศราวุธ อ่อนน้อม; เกยูร กิตติธเนศวร
2020รูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; สันติภาพ อินทรัศมี
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19