Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้านภูเก็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กิตติธัช คงชะวัน; นพเก้า ณ พัทลุง; ภัทราวรรณ ศิริ
2017การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อนันต์ อารีย์พงศ์; พูนสุข อุดม; อัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ
2020การสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์ร่วมกับผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิภาฤดี วิภาวิน; ชวนพิศ ชุมคง; สาวิตรี อินอุทัย
2014การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ชดายุ ศิริวัฒน์
2020ผลการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำร่วมกับการใช้สื่อประสม กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; ชัชวีร์ แก้วมณี; ธันยกานต์ เกียรติขวัญบุตร
2017การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนันต์ อารีย์พงศ์; พูนสุข อุดม; ปฐมาวดี เครือแก้ว
2020การสร้างหนังสือนิทานภาพ เรื่อง คำนาม โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อนุวัฒน์ มากชูชิต
2022การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานร่วมกับการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลามาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ทิฏฐา สุวรรณกิจ
2022การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภาษาไทยถิ่นใต้ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อลิสา คุ่มเคี่ยม; อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิศวะ กลับกลาย
2021การบูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา ร่วมกับแบบทีมแข่งขันเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อลิสา คุ่มเคี่ยม; อมลวรรณ วีระธรรมโม; อภิชญา ญาดาพัชร์