Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล และสภาพยึดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ประสงค์ เกษราธิคุณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; กรวิทย์ เกื้อคลัง
2018การศึกษาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง เคมีอินทรีย์ ด้วยการอธิบายปรากฎการณ์ทางเคมี 3 ระดับโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; นินนาท์ จันทร์สูรย์; จตุพร เฝือชัย
2018การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์สมภพ อินทสุวรรณ; เมธี ดิสวัสดิ์; นฤทัย ท่ากั่ว
2018การพัฒนาความเข้าใจแนวคิดหลัก เรื่อง การเคลือนที่แบบวงกลมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ PDEODEสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ประสงค์ เกษราธิคุณ; ชนิการต์ สระมุณี
2018การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; อทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว