Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่อง สภาพสมดุล และสภาพยึดหยุ่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ประสงค์ เกษราธิคุณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; กรวิทย์ เกื้อคลัง
2018การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; ซานีรา สุมาลี
2018การสร้างชุดการสอน เรื่องประโยคซับซ้อนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อนันต์ อารีย์พงศ์; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; สุชานน ทองลอย
2018การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ
2018ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; นพเก้า ณ พัทลุง; สอพูรอ หะยีเจะปูเตะ
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; อทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว
2018ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; เกษม เปรมประยูร; บุญมา กัติยัง