Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 30 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2022การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผาลุ่มทะเลสาบสงขลาเพื่อพัฒนาสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมในโลกปัจจุบันเขมิกา หวังสุข; วิเชษฐ์ จันทร์คงหอม
2022การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนปากบารา จังหวัดสตูลศุภรัตน์ พิณสุวรรณ; ธีรพร ทองขะโชค; ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; วราภรณ์ ทนงศักดิ์; อรจิรา สิทธิศักดิ์; ชีวนันท์ คุณพิทักษ์
2022การใช้บทเรียนวิดีทัศน์ประกอบการสอนดนตรี กรณีศึกษา โรงเรียนที่ขาดแคลนครูสุภาพร ฉิมหนู
2022การพัฒนากลุ่มกาแฟบ้านควนขี้แรดศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ภัทรกันย์ พรหมเกตุ; สืบศักดิ์ กลิ่นสอน
2022ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Teuristics) ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; ดวงเด่น เรืองจักร์
2022การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมทางกายในยามว่างสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เมธี ดิสวัสดิ์; กิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่น
2022โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ซูฮัยรี บืองาฉา
2022อัตลักษณ์ความเป็นเกาหลีในมิติอาหารการกินของร้านอาหารเกาหลี จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; อนินทร์ พุฒิโชติ; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; จิตติกานต์ หลักอาริยะ
2022กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของโรงเรียนมัธยมศึกษารุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; กาญจนา เดชสม
2022ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ฐิตาพร คงหอม