Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 65 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การสร้างชุดการสอนพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญตามทฤษฎีอภิปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มาโนช ดินลานสกูล; ฉันทัส ทองช่วย; ดวงกมล ทองคำ
2017สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เพคติเนสของแบคทีเรียที่แยกได้จากทางเดินอาหารของหนอนนก (Tenebrio molitor)วิชุตา กล้าเวช; มณฑล เลิศวรปรีชา; ซัลไลลา แวมะยิ
2017เกลอ ระบบคุณค่าในสังคมที่เปลี่ยนผ่าน (พ.ศ.2452-พ.ศ.2558)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; ธันยพร ขุนราช
2017ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลาสุนทรี วรรณไพเราะ; สมจิตร อุดม; นันท์นภัส ตะนุสะ
2017การรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติจากแหล่งเชื่อมโยงข้อมูลแบบเปิดเพื่อสนับสนุนการอ่านบทความทางวิชาการสิรยา สิทธิสาร; นพมาศ ปักเข็ม; นารีมาน วิระสิทธิ์
2017ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสารประกอบเชิงซ้อนทองแดงกับลิแกนด์ของอนุพันธ์กรดเบนโซอิกหิริหัทยา เพชรมั่ง; มณฑล เลิศวรปรีชา; นินูรอัสมีน นิสนิ
2017การรับรู้และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลหาดใหญ่ในการประหยัดพลังงานอมลวรรณ วีระธรรมโม; อนิวัช แก้วจำนงค์; ปริญญา แซ่อ๋อง
2017การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาชีววิทยา เรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; พิชญเนตร เสวตโสธร
2017ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบสถานการณ์จำลอง เรื่อง พลังงานแสง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4กฤษณพล จันทร์พรหม; อิศรัฏฐ์ รินไธสง; เพ็ญประภา มีความไว
2017ทวด สัญญะเชิงจริยธรรมของคนคาบสมุทรสทิงพระ กรณีศึกษาชุมชนสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; มัชมาน มนตรี