Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 291 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในบริบทพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลาเมธี ดิสวัสดิ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; ปิยรัตน์ ทองเต็ม
2020การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของครูพลศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; ณัชชา มหปุญญานนท์; บุณยทรรศน์ หมื่นละม้าย
2020การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสิงหา ประสิทธิ์พงศ์; อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; พิชญ์สินี เจดีย์รัตน์
2020ผลของการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับการใช้สื่อประสม เรื่องสมดุลเคมี ต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ภัทรกิจ เจริญช่าง
2020การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสตูลเสาวรส ยิ่งวรรณะ; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; พีรธัช เพชรเกตุ
2020การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดยะลาเสาวรส ยิ่งวรรณะ; ณัชชา มหปุญญานนท์; มัสนี คงแก้ว
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โรงพยาบาลพัทลุงสมเกียรติยศ วรเดช; ยามีหละ ใมหมาด
2020การพัฒนาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ลักษณารีย์ ธรรมศรี
2020ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระบบสารบรรณภายใต้ค่านิยมร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อมลวรรณ วีระธรรมโม; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ศักดิ์นรินทร์ เพ็ญจำรัส
2020การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับ Edmodo และ Quizizz สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; วิภาฤดี วิภาวิน; วิภาดา สุขเขียว