Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 51-60 of 152 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุสลิมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีสุทธิพร บุญมาก; ดุษณีย์ สุวรรณคง; แวนูรียะห์ แวสแลแม
2020การศึกษาศักยภาพการผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราาชอุไรวรรณ ทองเกมแก้ว; สรพงค์ เบญจศรี; ศรราม แก้วตาทิพย์
2020พื้นที่วัฒนธรรมแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ชวน เพชรแก้ว; สุทธิพร บุญมาก; สมทรง นุ่มนวล
2020รูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิวัฒน์ ฤทธิมา; อนิวัช แก้วจำนงค์; สันติภาพ อินทรัศมี
2020ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการใส่ขาเทียมในภาคใต้ ประเทศไทยสมเกียรติยศ วรเดช; ศุภชัย แก้วดวง
2020เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องโนราจากความทรงจำของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่างพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; พัชลินจ์ จีนนุ่น; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; รื่นฤทัย รอดสุวรรณ
2020การออกแบบและพัฒนาเกมกระดานเรื่อง ระบบภูมิคุ้มกันอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; เมธี ดิสวัสดิ์; ศดานันท์ แก้วศรี
2020การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในลุ่มทะเลสาบสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; สาวิตรี สัตยายุทย์
2020การจัดการเหมืองแร่หินปูนตามระบบมาตรฐาน ISO 14001 กับผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ เทพสงเคราะห์; ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; สุนิสา คงประสิทธิ์; ชาญเกียรติ รัตนบุรี
2020การถ่ายเทความร้อนและความดันลดของสารทำความเย็น R32 และ R290 ภายในท่อแบนที่มีการสลับพื้นที่หน้าตัดไปมาจตุพร แก้วอ่อน; ธวัฒน์ชัย เทพนวล; กัณฐิตา บุญรักษ์