Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 121-130 of 152 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020ความหลากหลายทางพันธุกรรมและปริมาณน้ำมันหอมระเหยของกะเพราสุขุมาล หวานแก้ว; พลสิทธิ์ สถาผลเดชา
2020การวางนัยทั่วไปของมอดูลขยายสารภี ไชยรัตน์
2020สมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลห้วยน้ำขาววัลลภา เชยบัวแก้ว; ยมาภรณ์ ทักษิณ
2020การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย โดยการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มาวมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ชนัษฎา เส้งเซ่ง
2020การจัดการการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านเพื่อสนับสนุนเมืองเก่าสงขลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนประมาณ เทพสงเคราะห์; วสันต์ กาญจนมุกดา; แสนศักต์ ศิริพานิช; หทัยรัตน์ วัฒนพฤกษ์
2020การสร้างหนังสือนิทานภาพ เรื่อง คำนาม โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อนุวัฒน์ มากชูชิต
2020การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนศาสนบำรุง (สอลิหุดดีน) โดยใช้แนวคิด CIPP MODELอมลวรรณ วีระธรรมโม; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; หวันอาตีเก๊าะ ล่าเต๊ะ
2020การพัฒนาแบบประเมินภาวะผู้นำของผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัลลภา เชยบัวแก้ว; ธราวดี ล่าสกุล
2020ผลการให้คำปรึกษารายบุคคลแบบบูรณาการร่วมกับวิธีการทางกายภาพบำบัดเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรังในวัยก่อนเกษียณกาญจนวัลย์ ปรีชาสุชาติ; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; อธิชา สวนแสดง
2020แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานีตำรวจภูธรกะพ้อ จังหวัดปัตตานีอิศราวุธ อ่อนน้อม; เสกสัณ เครือคำ; สมภพ พันธ์แก้ว