Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 20 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เรื่อง สถิติเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กรวิกา ก้องกุล; วิษณุ นภาพันธ์; ศุภนัส นงค์นวล
2019การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์โดยใช้วิธีแบบเปิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ศิรประภา แช่มช้อย
2020การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบปิดร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ก้องเกียรติ เสนกัลป์
2020การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; นูรีมาน สือรี
2016การพัฒนายุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; เกียรติศักดิ์ โอชารส
2020การพัฒนาภาษาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; วุฒิชัย ช่อเส้ง
2017การพัฒนาความคิดยืดหยุ่น เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและกราฟของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ปาลีรัฐ สวัสดี
2018การพัฒนาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; วรศมน คัมภีรปกรณ์
2018การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4วิษณุ นภาพันธ์; กรวิกา ก้องกุล; ประภาศรี ธานีรัตน์
2019การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการกแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; โนรมา หะยีหาลีม