Browsing by Author ไพบูลย์ ดวงจันทร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2018กกกอ : ระบบเครือญาติพื้นถิ่นจังหวัดตรังไพบูลย์ ดวงจันทร์; เยาวลักษณ์ สุวรรณแข; ทวี เต็งรัง
2020การจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในลุ่มทะเลสาบสงขลาพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์; สาวิตรี สัตยายุทย์
2015การฟื้นฟูวัฒนธรรมการประกอบอาชีพหลังวิกฤตินากุ้งของประชาชน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาไพบูลย์ ดวงจันทร์; นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต; อุทิศ สังขรัตน์; จักรกฤษณ์ จุฑาทิพรัตน์
2019การศึกษาภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาคใต้ผ่านบทกลอนหนังตะลุง : กรณีศึกษาหนังเคล้าน้อย โรจนเมธากุลไพบูลย์ ดวงจันทร์; เยาวลักษณ์ สุวรรณแข; ปรินทร์ รัตนบุรี
2015การสร้างชุดการเรียนด้วยตนเอง เรื่อง ประโยคซับซ้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; ณัฐณิชา ศรึสุขสวัสดิ์
2015การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์บทอ่าน จากหนังสือวรรณคดีวิจักษ์ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; จารุวดี ศรีลีกะ
2020คติความเชื่อที่สะท้อนผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาไพบูลย์ ดวงจันทร์; ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; เตชธร ตันรัตนพงศ์
2021คำสแลงที่ปรากฏในหนังสือบันทึกของตุ๊ดไพบูลย์ ดวงจันทร์; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; สุพิศตรา อภิชาโต
2019คเณสจตุรถี : การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของชาวฮินดูอินเดียในจังหวัดนราธิวาสศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; วารยุทธ อาญาพิทักษ์
2019ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาไทยถิ่นใต้ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลามาโนช ดินลานสกูล; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; เนตรนภา ชูชาติพงษ์
2021บทบาทของอนุศาสนาจารย์กองทัพบกในจังหวัดชายแดนใต้ศันสนีย์ จันทร์อานุภาพ; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; ภัทรกฤติ รอดนิยม
2019พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม : ภาพสะท้อนจากเรื่องสั้นของ จำลอง ฝั่งชลจิตรมาโนช ดินลานสกูล; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; พรทิพย์ โพธิ์ทอง
2015พลวัตวัฒนธรรมชุมชนเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชกับแนวทางการพัฒนาเพื่อความเป็นชุมชนเข็มแข็งไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; สืบพงศ์ ธรรมชาติ; วชิรา หงษ์ทอง
2020ลักษณะภาษาและเนื้อหาในพระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พุทธศักราช 2525 - 2549ไพบูลย์ ดวงจันทร์; สมิทธ์ชาต์ พุมมา; ศุภิสรา จินดารักษ์
2021แนวคิดมนุษยนิยมที่ปรากฏในหนังสืออ่านนอกเวลากลุ่มมาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไพบูลย์ ดวงจันทร์; ฉันทัส ทองช่วย; นัฏฐา พูลเพิ่ม