Browsing by Author เรวดี กระโหมวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2011การประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เกษมสุข เฉลียวศักดิ์; เกษม ตั้นสุวรรณ; ประสงค์ เกษราธิคุณ; พเยาว์ อินทสุวรรณ; พีระ ทองมี; สมภพ อินทสุวรรณ; สุธิตา ตั้นสุวรรณ
2019การประเมินสมรรถนะครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เมธี ดิสวัสดิ์; ชรินรัตน์ บุญนวล
2021การพัฒนาชุดฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการใช้งาน Google Apps for Education สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ชัชวาล ชุมรักษา; เรวดี กระโหมวงศ์; เอกชัย แซ่่พุ่น
2020การพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องความสามารถในการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เรวดี กระโหมวงศ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; นูรมา นิสาแล๊ะ
2020การพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสริมในคู่มือการใช้โสตทัศนูปกรณ์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาชัชวาล ชุมรักษา; เรวดี กระโหมวงศ์; ภควัต จันทรรัศมี
2017ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในอำเภอห้วหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์วิทยา เหมพันธ์; เรวดี กระโหมวงศ์; ฐิติมา ชูใหม่
2021บทเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Padlet เรื่อง วงจรพิมพ์ขั้นพื้นฐานวิชาเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ชัชวาล ขุมรักษา; เรวดี กระโหมวงศ์; ประกายแก้ว มุณี
2018ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด ที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เรวดี กระโหมวงศ์; เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์; ภัททิยะ จันทร์อุดม
2016ผลการเรียนรู้ด้วยเลิร์นนิงอ็อบเจกต์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จินตนา กสินันท์; เรวดี กระโหมวงศ์; กมลา รักษามณี
2020เครือข่ายวิทยุชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทวีศักดิ์ พุฒสุขขี; คุณอานันท์ นิรมล; เรวดี กระโหมวงศ์; ชัชวาล ชุมรักษา
2015โครงการวิจัยเรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; สุจิตรา จรจิตร; พลรพี ทุมมาพันธ์; จิราภรณ์ เรืองยิ่ง