Browsing by Author เมธี ดิสวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยชุดอุปกรณ์การชุบโลหะทองแดงด้วยไฟฟ้า ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; ธนภรณ์ จุลพูล
2015การประเมินการดำเนินงานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ของสถานศึกษาอาชีวะเอกชนภาคใต้ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เมธี ดิสวัสดิ์; รัชนี แก้วเจริญ
2019การประเมินสมรรถนะครูตามโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เมธี ดิสวัสดิ์; ชรินรัตน์ บุญนวล
2018การประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ "การประกอบอาชีพ" ในบริบทชุมชนเข้มแข็ง : อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงสุธาสินี บุญญาพิทักษ์; เมธี ดิสวัสดิ์; กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร
2020การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่องยางพาราสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุวิทย์ คงภักดี; เมธี ดิสวัสดิ์; ปุญชรัสมิ์ ศรีชัย
2021การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus รายวิชาภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลามาโนช ดินลานสกูล; เมธี ดิสวัสดิ์; ยะห์ยา สะมะแอ
2020การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; ดวงกมล เกลี้ยงแก้ว
2019การพัฒนาชุดการทดลองแบบกระดาษร่วมกับเลนส์เสริมสมาร์ทโฟนเรื่อง ไฟฟ้าเคมี สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; เพ็ญแข ไหมแก้ว
2019การพัฒนาตัวบ่งชี้สการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมธี ดิสวัสดิ์; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; สุรีพร สุวรรณชาตรี
2021การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง ทักษะในการสร้างงานทัศนศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3จินตนา กสินันท์; เมธี ดิสวัสดิ์; สกลรัชต์ กาเหย็ม
2018การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์สมภพ อินทสุวรรณ; เมธี ดิสวัสดิ์; นฤทัย ท่ากั่ว
2020การพัฒนามโนทัศน์เรื่อง พัธะเคมี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นินนาท์ จันทร์สูรย์; เมธี ดิสวัสดิ์; ชารีฟ สุรินราช
2016การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; เมธี ดิสวัสดิ์; อังคนา ราษฎร์เดิม
2019การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี โดยใช้การแสดงละครโนรา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; เมธี ดิสวัสดิ์; วรากร บัวกิ่ง
2020การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในบริบทพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลาเมธี ดิสวัสดิ์; ณัชชา มหปุญญานนท์; ปิยรัตน์ ทองเต็ม
2021การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6จินตนา กสินันท์; เมธี ดิสวัสดิ์; กุลนันทน์ ทองเมือง
2018การพัฒนาแอนิเมชันร่วมกับเทคโนโลยีออคเมนเต็ดเรียลลิตี้เรื่อง โครงสร้างของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4นุชนาฏ ใจดำรงค์; เมธี ดิสวัสดิ์; อำรัน มะลี
2022การพัฒนาโปรแกรมกิจกรรมทางกายในยามว่างสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; เมธี ดิสวัสดิ์; กิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่น
2017การสร้างชุดกิจกรรมพัฒนาความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; เมธี ดิสวัสดิ์; สัจจานนท์ ชุมวาส
2020การออกแบบและพัฒนาเกมกระดานเรื่อง ระบบภูมิคุ้มกันอรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์; เมธี ดิสวัสดิ์; ศดานันท์ แก้วศรี