Browsing by Author อานอบ คันฑะชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การพัฒนามโนทัศน์เรื่องเคมีอินทรีย์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5พูนสุข อุดม; อานอบ คันฑะชา; มนปริยา ราชรักษ์
2015ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่สอดแทรกการอธิบายปรากฏการณ์ทางเคมี 3 ระดับ เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พูนสุข อุดม; อานอบ คันฑะชา; เพ็ญศรี รักษ์ธรรม
2016ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม ที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4พูนสุข อุดม; อานอบ คันฑะชา; ชนกชนม์ ชนะสงคราม