Browsing by Author สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การพัฒนาการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; วรศมน คัมภีรปกรณ์
2018การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดร่วมกับการใช้กระดานดำเกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; อาริยาภรณ์ ชุมคง
2017การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; พงศกร ยังสวัสดิ์
2019การพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง การประยุกต์ของอนุพันธ์โดยใช้วิธีแบบเปิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ศิรประภา แช่มช้อย
2017การพัฒนาความคิดยืดหยุ่น เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและกราฟของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ปาลีรัฐ สวัสดี
2019การพัฒนาความคิดริเริ่ม เรื่อง ฟังก์ชันเชิงเส้นและฟังก์ชันกำลังสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; มูบารัค หมื่นระยาภักดี
2020การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดเกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; ฐิตาภา เตกฉัตร
2019การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการกแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; โนรมา หะยีหาลีม
2018การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบปิดเกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; ณัฐพงษ์ พูลรมย์
2020การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบปิดร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ก้องเกียรติ เสนกัลป์
2020การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เลขยกกำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; นูรีมาน สือรี
2020การพัฒนาภาพลักษณ์มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ลักษณารีย์ ธรรมศรี
2020การพัฒนาภาษาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดเกษม เปรมประยูร; สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; วุฒิชัย ช่อเส้ง
2017การพัฒนายุทธวิธีการใช้ตัวแทนที่หลากหลายทางคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; นันทิยา พงษ์ศิริกุล
2016การพัฒนายุทธวิธีในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; เกียรติศักดิ์ โอชารส
2018การใช้ตัวแทนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ฟังก์ชัน โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดสุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; เศรษฐนินทร์ เลิศสกุล
2017ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สุวรรณี เปลี่ยนรัมย์; เกษม เปรมประยูร; ฟารีดา กุลโรจนสิริ