Browsing by Author สุนทรี วรรณไพเราะ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2022กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; วรวลัญช์ ภัทรเรืองอนันต์
2022กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของโรงเรียนมัธยมศึกษารุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; กาญจนา เดชสม
2019การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาสุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; เสาวนีย์ คงยุนุ้ย
2022การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; นรินทร์ ขวัญคาวิน
2021การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ.2558 - 2562สุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศศิมา เรืองสมบัติ
2017ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษานำร่อง จังหวัดภาคใต้ตอนล่างรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; อนุรัตน์ แย้มสุวรรณ
2021ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพผลของสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; ทิพย์ไพรวัลย์ แก้วประสม
2017ปัจจัยในการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดสงขลาสุนทรี วรรณไพเราะ; สมจิตร อุดม; นันท์นภัส ตะนุสะ
2016ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; นูรียะห์ ดือรามะ
2021รูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; บาเซล อับดุลวาฮับ
2022อนาคตภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนครศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; สุนิตา ยิ่งเจริญสมสุข
2022โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ซูฮัยรี บืองาฉา