Browsing by Author สุธาสินี บุญญาพิทักษ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การประเมินหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ "การประกอบอาชีพ" ในบริบทชุมชนเข้มแข็ง : อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุงสุธาสินี บุญญาพิทักษ์; เมธี ดิสวัสดิ์; กิตติรัตน์ เกษตรสุนทร
2017การประเมินโครงการการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; นู่รี่หย๊ะ เบ็ญหมัด
2018การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ฉันทัส ทองช่วย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; เทิดพงศ์ ชัยรัตน์
2014การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ชดายุ ศิริวัฒน์
2016การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; สุเทพ สันติวรานนท์; นะดา แสงวิมาน
2016การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; เมธี ดิสวัสดิ์; อังคนา ราษฎร์เดิม
2017การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้เทคนิค SQ3R ร่วมกับ 5E เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ปัทมาวดี ขันธ์ชัย
2020การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสุธาสินี บุญญาพิทักษ์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; วัชรินทร์ กองสุข
2016การมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่สงขลาสุธาสินี บุญญาพิทักษ์; นิรันดร์ จุลทรัพย์; ดาวดล จันทรประทิน
2017การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมองเพื่อพัฒนาความสามารถทางการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เสาวรส ยิ่งวรรณะ; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ณัชชา ชูเพ็ง
2015การใช้เทคนิค 4 MAT ร่วมกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ลัดดาวัลย์ ศรีสุข
2011ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสามารถในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุธาสินี บุญญาพิทักษ์; ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; มนทกานต์ จันทมัตตุการ