Browsing by Author สุทธิพร บุญมาก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ธีรพร ทองขะโชค; สุทธิพร บุญมาก; ไชยดี ยะยือริ
2018คุณภาพชีวิตบุคคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสุทธิพร บุญมาก; เมธี ดิสวัสดิ์; พัชร แสงสุวรรณ
2019ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลาธีรพร ทองขะโชค; สุทธิพร บุญมาก; มณฑิตา ศรีพล
2020พื้นที่วัฒนธรรมแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ชวน เพชรแก้ว; สุทธิพร บุญมาก; สมทรง นุ่มนวล
2019แนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุงสุทธิพร บุญมาก; ดุษณีย์ สุวรรณคง; อรรถพงค์ คชศักดิ์
2020แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมุสลิมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีสุทธิพร บุญมาก; ดุษณีย์ สุวรรณคง; แวนูรียะห์ แวสแลแม