Browsing by Author สมภพ อินทสุวรรณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; ปิยะชนก์ เถาสุวรรณ
2018การจัดการเรียนรู้แบบ 4MAT ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; ซานีรา สุมาลี
2019การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ วิชาชีววิทยา เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโตเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและ ทักษะทางสังคม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุณิสา เกิดเกลี้ยง
2019การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชาชีววิทยาเรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; บุษยพัชร์ พิณสุวรรณ
2017การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในรายวิชาชีววิทยา เรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; พิชญเนตร เสวตโสธร
2018การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้เรื่องระบบภายในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; มารีแย เจะยะปาร์
2018การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; สมภพ อินทสุวรรณ; มารียา หวังบือซา
2011การประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ของสถานศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เรวดี กระโหมวงศ์; เกษมสุข เฉลียวศักดิ์; เกษม ตั้นสุวรรณ; ประสงค์ เกษราธิคุณ; พเยาว์ อินทสุวรรณ; พีระ ทองมี; สมภพ อินทสุวรรณ; สุธิตา ตั้นสุวรรณ
2017การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยการใช้การจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับผังกราฟิกสมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; พรสุภา ทิ้งน้ำรอบ
2018การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเกมวิทยาศาสตร์สมภพ อินทสุวรรณ; เมธี ดิสวัสดิ์; นฤทัย ท่ากั่ว
2017การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานสมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; อรอุษา กังสุกุล
2020ผลการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถามต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; กอมารียะห์ หะ
2019ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและทักษะกระบวนการกลุ่ม เรื่อง เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; เนาวรัตน์ ศิริรักษ์
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคจิกซอว์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ ชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; สุพัตร เพ็ชรรัตน์
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดกับการรักษาดุลยภาพของร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; อทิยาภรณ์ เพชรสลับแก้ว
2018ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหารความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการวิเคราะห์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5สมภพ อินทสุวรรณ; นวลพรรณ วรรณสุธี; อาตีเก๊าะห์ บาโง
2017ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกันด้วยการจัดการเรียนรู้รูปแบบซิปปาร่วมกับการเรียบแบบร่วมมือเทคนิกจิกซอว์เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สมภพ อินทสุวรรณ; สิงหา ประสิทธิ์พงศ์; กฤษณา นพภาพันธ์