Browsing by Author ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2จรัส อติวิทยาภรณ์; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; จีราลักษณ์ วงษ์แก้ว
2018การบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลตามความคิดเห็นของครู ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ปัทมพร ลิ่มกาญจนา
2021ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพผลของสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; ทิพย์ไพรวัลย์ แก้วประสม
2021บทบาทการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่งขัชดาพร เวทะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ธัญญาวรรณ มาสกุล
2020รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ชัชวีร์ แก้วมณี; นิภาพร แย้มทองคำ; มงคล สาระคำ