Browsing by Author ศิลป์ชัย สุวรรณมณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2022กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; วรวลัญช์ ภัทรเรืองอนันต์
2022กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของโรงเรียนมัธยมศึกษารุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; กาญจนา เดชสม
2019การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2จรัส อติวิทยาภรณ์; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; จีราลักษณ์ วงษ์แก้ว
2021การบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; กาญจนวรรณ ปานสงค์
2018การบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลตามความคิดเห็นของครู ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ปัทมพร ลิ่มกาญจนา
2022การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; นรินทร์ ขวัญคาวิน
2021การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; อยุทธ์ คงเซ็น
2021ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพผลของสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ภาคใต้ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; ทิพย์ไพรวัลย์ แก้วประสม
2021บทบาทการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่งขัชดาพร เวทะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ธัญญาวรรณ มาสกุล
2020รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ชัชวีร์ แก้วมณี; นิภาพร แย้มทองคำ; มงคล สาระคำ
2021รูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; บาเซล อับดุลวาฮับ
2022อนาคตภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนครศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; สุนิตา ยิ่งเจริญสมสุข
2022โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ซูฮัยรี บืองาฉา