Browsing by Author วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2020กระบวนการจัดการความรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษืวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา : ตลาดริมน้ำคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลาจิดาภา สุวรรณฤกษ์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ธนพร พรหมจรรย์
2019การพัฒนาความสามารถทางการเขียนวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมโดยใช้ชุดคำถามตามเทคนิคหมวก 6 ใบสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; อมลวรรณ วีระธรรมโม; วิชัย รัตนศิริ
2021การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; จันทร์ศิริ โชคคณาพิทักษ์
2020การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ของนักเรียนหญิงโดยการให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งหนึ่งวีนัส ศรีศักดา; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ซานิตา ไมมะหาด
2021การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1จินตนา กสินันท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ปิยาพัชร สิงห์หนู
2021การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จินตนา กสินันท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; สุดาทิพย์ รอดศรี
2016การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องโปรแกรมประยุกต์การนำเสนอข้อมูล วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กฤษณพล จันทร์พรหม; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; รสวาตี รองเมือง
2016การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณกัลยาณี เจริญช่าง นุชมี; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ศิรวัฒน์ สิงหโอภาส
2015การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอ่านออกเสียงคำตามมาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สื่อสารด้วยภาษามลายูถิ่นกัลยาณี เจริญช่าง นุชมี; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; มาวะดี ศรีพลอย
2020การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสุธาสินี บุญญาพิทักษ์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; วัชรินทร์ กองสุข
2015การพัฒนาเลิร์นนิง อ็อบเจกต์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง ชีวิตสัตว์ สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 2กัลยาณี เจริญช่าง นุชมี; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; สิริวรรณ เทพคุม
2022การพัฒนาแบบวัดคุณลักษณะการอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ณัชชา มหปุญญานนท์; ศรีสุดา สุดถนอม
2022การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณณัชชา มหปุญญานนท์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ทิพยวิมล แซ่เห้ง
2020การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสตูลเสาวรส ยิ่งวรรณะ; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; พีรธัช เพชรเกตุ
2020การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของผู้นำนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; นิรันดร์ จุลทรัพย์; เข้มนที ศรีสุขล้อม
2018การวิเคราะห์การถดถอยแบบโลจิสติกเพื่อพยากรณ์การเลือกสอบเรียนต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; พินิจ ดวงจินดา; นันทวัน ขนอม
2020การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองจากากรถูกข่มเหงรังแกของนักเรียนวัยรุ่นโดยให้คำปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการโรงเรียนราชประชานะเคราะห์แห่งหนึ่งวีนัส ศรีศักดา; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; ฟาตีหะห์ ยูโซ๊ะ
2017การให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีการปรับพฤติกรรมทางปัญญาเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกของเด็กหญิงในสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลากาญจนวัลย์ ภิญโญศุภสิทธิ์; วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; รมิดา มหันตมรรค
2019ความต้องการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายมายอพัฒนา จังหวัดปัตตานีวัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; นิรันดร์ จุลทรัพย์; มะสานูสี อาลี
2022ผลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน; เสาวรส ยิ่งวรรณะ; ฐิตาพร คงหอม