Browsing by Author รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022กลยุทธ์การบริหารเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันสู่มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; วรวลัญช์ ภัทรเรืองอนันต์
2022กลยุทธ์การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลของโรงเรียนมัธยมศึกษารุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; กาญจนา เดชสม
2019การกำกับติดตาม และประเมินผลกิจกรรม การเรียนรู้ชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายภาคใต้ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคุรุสภาปีงบประมาณ 2559รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
2016การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีจรัส อติวิทยาภรณ์; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; นิฟาววัช วาบา
2021การบริหารจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ตศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; กาญจนวรรณ ปานสงค์
2018การบริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากลตามความคิดเห็นของครู ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ปัทมพร ลิ่มกาญจนา
2019การประเมินความต้องการจำเป็นในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลาสุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; เสาวนีย์ คงยุนุ้ย
2018การพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิวะ ทาทราย
2022การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืนรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; สุนทรี วรรณไพเราะ; นรินทร์ ขวัญคาวิน
2018การวิจัยประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เขตภาคใต้ประจำปี 2560อมลวรรณ วีระธรรมโม; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; วีนัส ศรีศักดา; ชัชวีร์ แก้วมณี
2021การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; อยุทธ์ คงเซ็น
2021การสังเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในประเทศไทย ระหว่าง ปี พ.ศ.2558 - 2562สุนทรี วรรณไพเราะ; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศศิมา เรืองสมบัติ
2017ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษานำร่อง จังหวัดภาคใต้ตอนล่างรุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; อนุรัตน์ แย้มสุวรรณ
2015ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพกับการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; จรัส อติวิทยาภรณ์; อารีนา หะยีบาราเฮง
2019ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะที่พึงประสงค์กับการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหารมืออาชีพ จังหวัดภาคใต้รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ
2020ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดสงขลาตามเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ฟาอิซ เจะหนุ
2016ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐในสามจังหวัดชายแดนใต้รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; นูรียะห์ ดือรามะ
2021รูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; บาเซล อับดุลวาฮับ
2015อนาคตภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จรัส อติวิทยาภรณ์; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; กัลยาณี ยังสังข์
2022อนาคตภาพการบริหารการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนครศิลป์ชัย สุวรรณมณี; รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ; สุนทรี วรรณไพเราะ; สุนิตา ยิ่งเจริญสมสุข