Browsing by Author มาโนช ดินลานสกูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2018กลวิธีทางภาษาและการประกอบสร้างเนื้อหาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูลมาโนช ดินลานสกูล; พัชลินจ์ จีนนุ่น; นิยา บิลยะแม
2020การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย โดยการใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับการเรียนรู้แบบกลุ่มาวมมือเทคนิค TAI สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ชนัษฎา เส้งเซ่ง
2021การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยเทคนิค KWL Plus รายวิชาภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลามาโนช ดินลานสกูล; เมธี ดิสวัสดิ์; ยะห์ยา สะมะแอ
2019การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี โดยใช้การแสดงละครโนรา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; เมธี ดิสวัสดิ์; วรากร บัวกิ่ง
2017การพัฒนาแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดีด้านวรรณศิลป์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; พูนสุข อุดม; จริยา จิตตพงศ์
2017การสร้างชุดการสอนพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญตามทฤษฎีอภิปัญญาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2มาโนช ดินลานสกูล; ฉันทัส ทองช่วย; ดวงกมล ทองคำ
2016การสร้างชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; นิดา มีสุข; ณัฏฐนันท์ กุลนิล
2020การสร้างหนังสือนิทานภาพ เรื่อง คำนาม โดยใช้รูปแบบการสอนมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; อนุวัฒน์ มากชูชิต
2021การสร้างหนังสือนิทานเสริมทักษะ เรื่องการอ่านสะกดคำ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ตัสนีม อาลี
2014การสร้างหนังสือสารคดีท้องถิ่น ชุด "ท่องแดนสโตย" เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มาโนช ดินลานสกูล; นิดา มีสุข; อรรถพร สารานพกุล
2020การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ดอกไม้บานที่บ้านบาละ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SQ10R สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ธีระพล พงษ์พิมาย
2022การสร้างแบบฝึกการอ่านออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานร่วมกับการสอนภาษาแบบโฟนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน บ้านสำนักเอาะ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลามาโนช ดินลานสกูล; วิทวัฒน์ ขัตติยะมาน; ทิฏฐา สุวรรณกิจ
2017ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายของชมัยพร แสงกระจ่าง (พ.ศ. 2543-2558)มาโนช ดินลานสกูล; พัชลินจ์ จีนนุ่น; จตุพร เจริญพรธรรมา
2019ถ้อยคำที่ใช้เป็นสำนวนในภาษาไทยถิ่นใต้ ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลามาโนช ดินลานสกูล; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; เนตรนภา ชูชาติพงษ์
2021ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การอ่านเชิงรุก เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วรรณกรรม และทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6มาโนช ดินลานสกูล; ชวนพิศ ชุมคง; ธัญญ์พิชชา จันทร์เสถียร
2019พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม : ภาพสะท้อนจากเรื่องสั้นของ จำลอง ฝั่งชลจิตรมาโนช ดินลานสกูล; ไพบูลย์ ดวงจันทร์; พรทิพย์ โพธิ์ทอง
2019ราชาธิราช : จากพระราชพงศาวดารสู่นวนิยาย (Novel)มาโนช ดินลานสกูล; วินัย สุกใส; ธีรยุทธ์ เกณบุตร