Browsing by Author พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกับกิจกรรมศิลปะตามแนวคิด ซี ไอ เอส เอส ที (CISST) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทัศนศิลป์และความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิภาฤดี วิภาวิน; พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; บัณฑิตา แก้ววิจิตต์
2018การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเสริมความสามารถในการเขียนสะกดคำ กรณีศึกษา นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนสะกดคำ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์นุชนาฏ ใจดำรงค์; พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; กิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์
2020ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E ร่วมกับเทคนิค KWLH Plus ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและส่วนประกอบของสารและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; วิภาฤดี วิภาวิน; ระวิวรรณ กงชัยภูมิ
2022ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการคิดแบบฮิวริสติกส์ (Teuristics) ร่วมกับเทคนิค KWDL ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; อภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว; ดวงเด่น เรืองจักร์
2020ผลการสอนอ่านแจกลูกสะกดคำร่วมกับการใช้สื่อประสม กรณีศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้พัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; ชัชวีร์ แก้วมณี; ธันยกานต์ เกียรติขวัญบุตร
2020รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการทางวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพัศรเบศวณ์ เวชวิริยะสกุล; ศิลป์ชัย สุวรรณมณี; ชัชวีร์ แก้วมณี; นิภาพร แย้มทองคำ; มงคล สาระคำ