Browsing by Author พัชลินจ์ จีนนุ่น

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2018กลวิธีทางภาษาและการประกอบสร้างเนื้อหาในสารคดีเชิงสถานที่ของเอนก นาวิกมูลมาโนช ดินลานสกูล; พัชลินจ์ จีนนุ่น; นิยา บิลยะแม
2019กลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาและการใช้ภาษาในนวนิยายของรอมแพงพัชลินจ์ จีนนุ่น; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; มนชิดา หนูแก้ว
2021การต่อรองและการสร้างพื้นที่ทางสังคมของครูกะเทยในบริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้อนินทร์ พุฒิโชติ; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ธนภัทร เต็มรัตนกุล; ษมาวีร์ บุญรอด
2021การประกอบสร้างภาพลักษณ์ชายรักชายในนวนิยายวายพัชลินจ์ จีนนุ่น; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; จิราพร สอนนำ
2018การสร้างสรรค์และภาพสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรมจากวรรณกรรมประเภทนิยายท้องถิ่นภาคใต้ (พ.ศ. 2481-2504)พัชลินจ์ จีนนุ่น; พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; วัลภา พรหมบุญแก้ว
2020การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ตำนานเมืองปตานิ จังหวัดปัตตานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามกระบวนทัศน์สร้างสรรค์สังคมพัชลินจ์ จีนนุ่น; มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ; นายูฮัน กูจิ
2017ตัวละครผู้สูงอายุในนวนิยายของชมัยพร แสงกระจ่าง (พ.ศ. 2543-2558)มาโนช ดินลานสกูล; พัชลินจ์ จีนนุ่น; จตุพร เจริญพรธรรมา
2020พลวัตวิธีวิทยาวัฒนธรรมศึกษาภาคใต้ผ่านงานเขียนของศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; ชวน เพชรแก้ว; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ศิริอร เพชรภิรมย์
2020ลีลาภาษาในงานเขียนเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ของสุเมธ ตันติเวชกุลจริญญา ธรรมโชโต; พัชลินจ์ จีนนุ่น; จินดา วรรณรัตน์
2019วรรณกรรมหนังตะลุงร่วมสมัยเรื่องรามเกียรติ์ของคนรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา (ประมาณ พ.ศ.2407-พ.ศ.2553)พรพันธุ์ เขมคุณาศัย; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ฉัตรปกรณ์ กำเหนิดผล
2018วัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาในการให้คำปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน ของดีเจพี่อ้อยจริญญา ธรรมโชโต; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ณัฐวดี คมประมูล
2018วัจนกรรมและกลวิธีทางภาษาในการให้คำปรึกษาเรื่องความรัก ในคอลัมน์คนดังนั่งเขียน ของดีเจพี่อ้อยจริญญา ธรรมโชโต; พัชลินจ์ จีนนุ่น; ณัฐวดี คมประมูล
2021วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองเด็กที่ปรากฏในบทร้อยกรองจากหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (พ.ศ. 2508 - 2562)พัชลินจ์ จีนนุ่น; ปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ
2021วิเคราะห์พฤติกรรมตัวละครเชิงจิตวิทยาในวรรณกรรมของอรุณวดี อรุณมาศพัชลินจ์ จีนนุ่น; ปรียารัตน์ เชาวลิตประพันธ์; พัชรา นาคแก้ว
2020สถานภาพการวิจัยวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ อีสาน และกลางในรอบสองทศวรรษ (พ.ศ. 2540-2560)พัชลินจ์ จีนนุ่น
2020เรื่องเล่าและการเล่าเรื่องโนราจากความทรงจำของชุมชนลุ่มทะเลสาบสงขลาตอนล่างพรพันธุ์ เขมคุณาศัย; พัชลินจ์ จีนนุ่น; พรไทย ศิริสาธิตกิจ; รื่นฤทัย รอดสุวรรณ